Zorg & Welzijn

Binnen de NHL werken lectoraten samen in onderzoeksgroepen. Het voordeel is dat onderzoekers binnen een lectoraat daardoor niet geïsoleerd aan hun eigen onderzoek of oplossing werken. Maatschappelijke uitdagingen en vraagstukken komen immers ook niet geïsoleerd voor, maar bestaan altijd uit meerder uitdagingen waarvoor ook meerdere oplossingen gevonden kunnen worden.

De lectoraten binnen de onderzoeksgroep Zorg & Welzijn hebben één gezamenlijke missie geformuleerd: “Kinderen kunnen gezond en veilig opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen participeren in de samenleving. Ouderen en mensen met een beperking kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Burgers met een ondersteuningsvraag worden in een zo vroeg mogelijk stadium herkend en ontvangen kwalitatief goede hulp.”

Vanuit de onderzoekgroep Zorg & Welzijn geven de lectoraten invulling aan de verbinding met het werkveld vanuit het thema de ‘vitale regio’ (Vital Regions). Vital Regions is naast Smart Sustainable Industries een zwaartepunt van NHL Hogeschool. Dit zwaartepunt is het vertrekpunt voor de onderzoeksgroep. Van daaruit zoeken ze samenwerking met partners in het werkveld. Denk daarbij aan gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties, belangenbehartigers, MKB, maar ook de inwoners van de noordelijke regio.

Het zwaartepunt ‘Vital Regions’ biedt de onderzoeksgroep een helder kader om samen te werken aan innovatie en praktijkonderzoek. Maar ook aan het opleiden en scholen van toekomstige en huidige innovatieve professionals. Daarmee geven ze invulling aan een leven lang leren en aan het ondersteunen van burgers. Zo dragen we met elkaar bij aan een vitale Friese samenleving.