In het samenwerkingsverband Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland (AWTJF) komen de werelden van jeugdigen en ouders, praktijk, beleid, onderzoek en opleiding dichter bij elkaar en ontstaat er een cultuur van ‘samen leren en verbeteren’.

Het doel van de AWTJF is om samen betere, efficiëntere en innovatievere zorg voor jeugd te ontwikkelen. Dat doen we ketenbreed en met gebruik van bestaande en nieuwe kennis. Hiervoor werken we nauw samen met ouders en jeugdigen, praktijkinstellingen, gemeenten, universiteiten en hogescholen. De AWTJF is één van de twaalf regionale academische werkplaatsen van het ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd.

Kennis delen en verspreiden

De AWTJF creëert een kennisinfrastructuur waarin bestaande kennis over de jeugdzorg tijdens en na de Transformatie Jeugd (TJ) breed gedeeld en verspreid kan worden. Belangrijkste focus zijn de factoren die de zorgverlening bevorderen dan wel belemmeren, bijvoorbeeld in termen van cliëntparticipatie en communicatie met en tussen zorgverleners. Wat zijn bepalende succes- en faalfactoren in specifieke zorg-voor-jeugd-cases? Welke overstijgende lessen kunnen we daaruit trekken en omzetten naar kennisproducten en ‘support tools’? En welke verbeteracties zijn nodig om de transformatie van de jeugdhulp in Friesland tot een succes te maken? 

Dialoogtafelaanpak

De kennisinfrastructuur binnen de AWTJ bouwen we op rondom een zogenaamde dialoogtafelaanpak. Die aanpak bestaat uit continue leer-en verbetercycli op alle niveaus in de jeugdzorg, gebaseerd op het kennislemniscaat-principe. Ouders en jeugdigen hebben hierin een centrale rol. Door een combinatie van dialoogtafels in het primair proces op casusniveau, én dialoogtafels op geaggregeerd niveau kunnen we lessen leren die het verloop van de betreffende zorgprocessen positief kunnen beïnvloeden. Ook kunnen we werkzame principes identificeren, die ons aanknopingspunten bieden voor de verbetering van zorg en de ontwikkeling van specifieke kennisproducten. Deze aanknopingspunten werken we in nauwe samenwerking met ouders, jeugdigen, beleidsmakers, zorg-, onderzoek- en onderwijsprofessionals verder uit. 

De AWTJF stimuleert alle betrokken partijen om belangrijke thema’s in concrete (onderzoeks)vragen te formuleren. De resultaten van geselecteerde projecten zijn bruikbare ‘tools’ en producten voor de dagelijkse praktijk.

Meer informatie over AWTJF vind je op deze website.